Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

DRAHT-UND MATERIAL VERTRIEB DMV-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I O NAS

1. Sprzedawcą jest spółka Draht - und Material Vertrieb DMV-PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kokotowie (adres siedziby i adres do korespondencji: Kokotów 647b, 32-002 Węgrzce Wielkie); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234812, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł; NIP: 6772249754, REGON 1200548810, adres poczty elektronicznej: biuro@dmvplus.pl, numer telefonu: (+48) 12 289 92 56 (dalej zwana jako: „Sprzedający”).

2. Dane kontaktowe:
a) adres do korespondencji:
Kokotów 647b, 32-002 Węgrzce Wielkie;
b) adres poczty elektronicznej: biuro@dmvplus.pl;
c) numer telefonu do kontaktu: (+48) 12 289 92 56.

II ZASTOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej” „OWS”) mają zastosowanie tylko do sprzedaży i dostawy towarów, materiałów, produktów (dalej zwane „Towarami” lub „Towarem”) przez Draht - und Material Vertrieb DMV-PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej: „Sprzedającym”).
2. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się:
a) osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej.;
b) osobę prawną, w tym w szczególności spółki prawa handlowego.
3. Przez Klienta w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się wymienione w ust. 2 osoby zainteresowane zawarciem umowy sprzedaży i dostawy Towarów.

III POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. OWS stanowią integralną część każdej informacji handlowej, oferty złożonej przez Sprzedającego Klientowi lub każdej umowy i zamówienia obejmujących sprzedaż i/lub dostawę Towarów dokonywaną przez Sprzedającego.
2. Przez udostępnienie, zwane dalej „Udostępnieniem”, Sprzedający rozumie wskazanie sposobu, w jaki Klient może zapoznać się z treścią OWS.
3. OWS Sprzedający udostępnia, w szczególności poprzez:
a) zamieszczenie adresu do strony internetowej na której umieszczono OWS;
b) doręczenie ich na piśmie Klientowi, Kupującemu;
c) powołanie się na OWS w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub jakimkolwiek innym dokumencie lub wiadomości pochodzącej od Sprzedającego.
4. Ogólnie obowiązujące u Klienta wzorce umowne zamówień, ogólne warunki zakupów, regulaminy lub inne podobne dokumenty nie wiążą Sprzedającego.
5. Jakiekolwiek materiały Sprzedającego dotyczące Towarów, Usług , w tym te zamieszczone na stronie internetowej www.dmvplus.pl, w tym noszące cechy oferty skierowanej do ogółu jak i do konkretnie oznaczonego Klienta, maja charakter wyłącznie informacyjny i stanowią jedynie zaproszenie do składania zapytań ofertowych. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 z późn. zm.).
6. Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach ze Sprzedającym , OWS stosuje się do wszystkich zamówień lub dostaw Towarów dokonywanych przez Sprzedającego, chyba że Strony postanowią inaczej.

IV ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy miedzy Kupującym a nami ma przebieg według następującego schematu:
a) Klient składa zapytanie na Towary, które chce kupić, osobiście, drogą mailową lub telefonicznie,
b) na podstawie zapytania przedstawiamy Klientowi ofertę lub przygotowujemy dla Klienta dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją do akceptacji Klientowi,
c) w przypadku akceptacji oferty przez Klienta, przystępujemy do realizacji zamówienia. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego, umowa sprzedaży zostaje zawarta,
d) w przypadku dodatkowych uzgodnień co do realizacji zamówienia, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, umowa sprzedaży zostanie zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.
2. Cena Towaru lub Towarów wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na zapytanie Klienta lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich lub w euro i jest powiększona o obowiązujące stawki podatku VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem zamówienia, umowy sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, pakowanie, dostarczenie, rozładunek i usługi pocztowe)oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient informowany jest w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się zamówieniem, umową).
3. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Klienta zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnej jej zmiany mogą nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: osobiście w naszej siedzibie, pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo), telefonicznie lub faksem.
4. Zamówienie w formie pisemnej Klient może złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy, pisemnie, przesyłając na adres e-mail:biuro@dmvplus.pl lub info@dmvplus.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 289 92 56, +48 668 095 556, +48 668 095 557.
5. Do dokonania sprzedaży lub dostawy Towarów konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w ustępie 1-2 i 4,6,7 powyżej zwane dalej „Zamówieniem” oraz potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji zwane dalej „Potwierdzeniem Zamówienia”.
6. Zamówienie składane przez Klienta może nastąpić poprzez złożenie ustnej dyspozycji zakupu, telefonicznie, elektronicznie poprzez e-mail lub fax pracownikowi Sprzedającego lub osobie reprezentującej Sprzedającego. W przypadku formy złożenia Zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej, Zamówienie powinno być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do składania zamówień w imieniu Klienta (osoby uprawnionej zgodnie z zasadami reprezentacji albo umocowanej na podstawie pełnomocnictwa) wraz z załączonym ewentualnym dokumentem pełnomocnictwa. W przypadku braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści Zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w Zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Klienta w sprawach związanych ze złożeniem Zamówienia, zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży.

V SPOSÓB, TERMIN i KOSZT DOSTAWY TOWARÓW

1. Sposób, termin i koszt dostawy jest każdorazowo przedstawiany w złożonej Klientowi ofercie lub ustalany z Klientem przed złożeniem zamówienia, zawarciem umowy sprzedaży.
2. Dostawa Towarów do Kupującego jest odpłatna, chyba że Potwierdzenie Zamówienia lub umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za pakowanie, załadunek, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) lub inne koszty są wskazywane Klientowi w ofercie lub w trakcie naszych uzgodnień (jeżeli są prowadzone) – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
3. Sprzedający celem realizacji dostawy Towarów do Kupującego korzysta z zewnętrznych firm przewozowych, transportowych, firm kurierskich lub brokerów (pośredników usług kurierskich) zwanych dalej również jako „Przewoźnik”.
4. W przypadku zlecenia organizacji transportu (dostawy) Sprzedającemu, Sprzedający udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towarów:
a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem – dostawa Towarów wynajętą przez Sprzedawcę firmą kurierska, brokerem (pośrednikiem) usług kurierskich,
b) przesyłka paletowa lub dostawa Towarów w opakowaniach – dostawa Towarów wynajętą przez Sprzedawcę firmą przewozową, transportową (transporty drobnicowe lub cało pojazdowe), firmą kurierska lub brokerem (pośrednikiem) usług kurierskich,
c) odbiór osobisty przez Kupującego lub przez wynajętego przez Kupującego Przewoźnika z siedziby Sprzedawcy lub z magazynów Sprzedawcy na terenie kraju, lub z magazynów producentów towarów na terenie kraju w terminie uzgodnionym wcześniej indywidualnie ze Sprzedawcą.
5. Rozładunek Towarów pod wskazanym przez Kupującego miejscem (adresem) dostawy następuje zawsze przez Kupującego, chyba, że w Potwierdzeniu Zamówienia lub umowie sprzedaży zawarto inne ustalenia.
6. Termin dostawy Towarów podany przez Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia, umowie sprzedaży, lub ustalony przez Sprzedającego i Kupującego w inny sposób ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sprzedającego, chyba, że Sprzedający wyraźnie wskazał na piśmie pod rygorem nieważności, że dany termin dostawy ma charakter wiążący ( zwany dalej: „Terminem Realizacji Zamówienia”).
7. Jeżeli Sprzedającemu nie uda się zrealizować Zamówienia, umowy sprzedaży w Terminie Realizacji Zamówienia, umowy, Kupujący będzie miał prawo naliczyć Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto opóźnionej części Zamówienia, za każdy dzień zwłoki. Górna wysokość kary umownej to 2% netto opóźnionej części Zamówienia.
8. Jeżeli Termin Realizacji Zamówienia nie może być dochowany przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności, jeśli Kupujący nie zapewni terminowego odbioru Towarów lub nie zakończy rozładunku Towarów w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie, Sprzedający niezależnie od innych roszczeń będzie uprawniony do żądania od Kupującego naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia przez Sprzedającego realizowania jego kolejnych zobowiązań.
9. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze Towarów zbadać rodzaj, kompletność i stan Towarów oraz ustalić ewentualne rozbieżności, braki lub uszkodzenia Towarów.
10. Jeżeli przy dostawie Towarów przez wybranego przez Sprzedającego Przewoźnika, Kupujący stwierdzi, że Towar jest niezgody z zamówieniem, umową sprzedaży (w tym co do rodzaju Towaru, jego ilości lub jest niezgodny z Zamówieniem, umową lub nastąpiło uszkodzenie przesyłki z Towarem podczas transportu) Kupujący jest zobowiązany żądać od Przewoźnika (firmy transportującej Towar) sporządzenia odpowiedniego protokołu i zamieszczenia odpowiedniej adnotacji wskazującej na szkody lub braki na dokumencie dostawy WZ, liście przewozowym lub CMR pod rygorem utraty roszczeń wobec Sprzedającego. Dokumenty powinny być opatrzone datą oraz podpisami osób odbierających i dostarczających Towar (kierowca Przewoźnika).
11. Wszelkie uwagi dotyczące stanu Towarów, ich kompletności i uszkodzeń Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy Towarów, załączając sporządzone protokoły / adnotacje, dokumentację fotograficzną i dokumentując te uwagi. Towary uszkodzone należy zabezpieczyć do dyspozycji Sprzedawcy. Niedokonanie zawiadomienia Sprzedawcy w powyższym terminie będzie uznawane za przyjęcie Towarów bez zastrzeżeń.


VI PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

1. Prawo własności do Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
2. Z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi wynajętemu przez Kupującego na Kupującego przechodzą wszelkie prawa, ryzyka i ciężary z nimi związane, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów. W omawianym przypadku Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towarów powstałe od momentu odbioru ich przez przewoźnika.

VII WARUNKI, SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Sposób i termin płatności są każdorazowo przedstawiane przez Sprzedającego w ofercie sprzedaży i /lub dostawy Towarów lub ustalany każdorazowo z Klientem przed złożeniem Zamówienia lub zawarciem umowy sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne.
2. Sprzedający udostępnia następujące sposoby płatności:
a) przelew – płatność przelewem za zamówione Towary i/lub ich dostawę na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sposób płatności to: przelew przedpłata lub płatność z odroczonym terminem płatności np. przelew 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni lub 60 dni,
b) pobranie – płatność gotówką lub kartą przy odbiorze przesyłki z Towarem, płatność bezpośrednio u Przewoźnika – z zastrzeżeniem, że ten rodzaj płatności udostępnia Przewoźnik.
c) Gotówka – płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towarów z siedziby Sprzedawcy.
3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z obsługą przelewu płatności na rzecz Sprzedającego, w tym wszelkie koszty opłat bankowych, z wyjątkiem opłat bankowych Sprzedającego.
4. Jeżeli sprzedaż i/lub dostawa Towarów jest dokonywana na warunkach przedpłaty, Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia, umowy dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty za zamówione Towary i dostawę Towarów (po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy).
5. W przypadku gdy sprzedaż Towarów i/lub ich dostawa jest dokonywana z odroczonym terminem zapłaty, Sprzedający może w każdej chwili żądać od Kupującego przedstawienia zabezpieczenia płatności w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia lub innego sposobu zabezpieczenia odpowiadającego Sprzedającemu, wówczas Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia, umowy dopiero po ich otrzymaniu z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Kupującego z tego tytułu.
6. Za zakupione Towary i/lub ich dostawę Sprzedawca wystawia na rzecz Kupującego fakturę VAT.
7. Termin płatności wskazany na fakturze w przypadku płatności odroczonej jest liczony od daty dostawy towarów/ wykonania usługi.
8. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
9. Osoba składająca podpis na fakturze oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Kupującego.
10. Za skutki oświadczenia zawartego w ust. 9 składający podpis ponosi odpowiedzialność osobistą.
11. Płatności powinny być dokonywane w terminach ustalonych i wskazanych na fakturze.
12. Za termin otrzymania płatności od Kupującego uważa się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą z faktury.
13. W przypadku uregulowania płatności po terminie wskazanym w fakturze, Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe.

VIII ZWROTY

Sprzedający nie przyjmuje zwrotów Towarów.

IX REKLAMACJE

1. Roszczenia reklamacyjne mogą dotyczyć:
a) niezgodności Towarów z Zamówieniem, umową;
b) niezgodności ilościowych Towarów w opakowaniach zbiorczych – ilości Towaru w kartonach, rolkach, workach, na paletach;
c) uszkodzeń przesyłek z Towarem lub widocznych uszkodzeń Towarów związanych z jego transportem.
2. Reklamacje Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy Towarów.
3. Reklamacje należy przesłać na adres siedziby Sprzedającego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub na adres mailowy Sprzedającego: biuro@dmvplus.pl za potwierdzeniem odbioru.
4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie na piśmie reklamacji wraz z udokumentowaniem i opisem stwierdzonych niezgodności Towaru lub uszkodzeń Towaru wraz z dołączeniem do pisma dokumentu zakupu, danych identyfikujących Towar takich jak: etykiety reklamowanego Towaru w tym numer serii Towaru, protokołu sporządzonego z przewoźnikiem i adnotacji złożonych na dokumentach dostawy takich jak dokument WZ, list przewozowy lub CMR, datę stwierdzenia niezgodności i/lub uszkodzeń, szczegółowy opis niezgodności i/lub uszkodzeń, okoliczności ich ujawnienia, dokumentację fotograficzną lub inną dokumentację dokumentującą faktyczne niezgodności, uszkodzenia.
5. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany zapewnić Sprzedającemu lub jego przedstawicielom przeprowadzenie oględzin lub innych czynności w miejscu przechowywania reklamowanego Towaru. Kupujący jest zobowiązany również do należytego przechowania i zabezpieczenia reklamowanego Towaru do dyspozycji Sprzedawcy.
6. Roszczenia reklamacyjne nie będą uznawane w przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego nieprawidłowości podczas rozładunku Towarów.
7. Sprzedawca w miarę możliwości rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej skutecznego otrzymania. O ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca każdorazowo poinformuje Kupującego.
8. Jeżeli roszczenie reklamacyjne Kupującego okaże się uzasadnione, Sprzedający wedle własnego wyboru będzie wyłącznie zobowiązany do dokonania:
a) obniżenia ceny reklamowanych Towarów;
b) wymiany uszkodzonych Towarów na nowe, pozbawione uszkodzeń na koszt Sprzedającego,
c) dostawy brakujących Towarów na koszt Sprzedającego,
d) wymiany Towaru niezgodnego z Zamówieniem, umową na koszt Sprzedającego.
9. Sprzedawca niezwłocznie po uznaniu roszczeń przystąpi do sporządzenia korekty cenowej na reklamowany Towar lub przystąpi do wymiany reklamowanego Towaru lub dostawy brakującego Towaru.
10. Sprzedający nie jest związany uznaniem reklamacji przez Kupującego wobec podmiotu trzeciego. Stroną postępowania reklamacyjnego dla Sprzedawcy jest wyłącznie Kupujący. Cesja uprawnień jest wyłączona.
11. Zgłoszenie reklamacji nie upoważnia Kupującego do wstrzymania się w części lub w całości z zapłatą za zamówione Towary i / lub ich dostawę.

X RĘKOJMIA

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za sprzedane Towary wobec Kupującego zostaje wyłączona.

XI GWARANCJA

1. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji na zakupione u niego Towary.
2. Na zakupiony u Sprzedawcy Towar mogą obowiązywać warunki gwarancyjne ustalone przez jego producenta.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedający występuje jak dystrybutor Towarów i że wyłącznie producent gwarantuje Kupującemu, iż dostarczony Towar spełnia kryteria określone w jego specyfikacjach. Wszelkie inne warunki i gwarancje dotyczące jakości albo przydatności Towarów do danego użytkowania są nieakceptowane. W przypadku reklamacji Towarów w ramach gwarancji udzielonej przez producenta rola Sprzedawcy sprowadza się jedynie do przekazania tej reklamacji producentowi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towarów, w tym gwarancji i rękojmi jest wyłączona.

XII POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące realizacji Zamówienia, umowy w szczególności informacje dotyczące cen oraz współpracy ze Sprzedającym, Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje niezależnie od formy przekazania Kupującemu tych informacji oraz ich źródła. Informacje te nie mogą być ujawniane przez Kupującego żadnym podmiotom trzecim. Obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy obowiązuje przez cały okres współpracy Sprzedającego z Kupującym, a po jej zakończeniu przez 3 lata od dokonania ostatniej sprzedaży Towarów na rzecz Kupującego, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
2. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązanie się z warunków realizacji Zamówienia, umowy sprzedaży przez Sprzedającego nie będą stanowiły podstawy dla Kupującego do odstąpienia od Zamówienia, umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia, umowy sprzedaży zostało spowodowane czynnikami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił. W szczególności dotyczy to takich zdarzeń jak: zdarzenia losowe, pogodowe, strajki, bunty, wojny, akty terroryzmu, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie lub inne wynikające z konieczności przestrzegania nakazów władzy publicznej, przestrzegania ustaw i aktów prawa, związanych z epidemią bądź nakazami sądowymi, okolicznościami dotyczącymi dostawców Sprzedawcy lub kooperatorów realizacji Zamówienia, umowy sprzedaży. W takim przypadku realizacja Zamówienia lub umowy sprzedaży może ulec wydłużeniu lub może zostać wstrzymana w części lub całości do czasu ustania powyższych przyczyn.
3. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną do wysokości zapłaconej ceny brutto z tytułu realizacji Zamówienia, umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy roszczenie związane jest jedynie z danym Towarem albo Towarami lub/i jego dostawą, to odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny brutto za dany Towar lub Towary i/lub jego dostawę. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tylko za rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie Potwierdzenia Zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży, z wyłączeniem utraconych korzyści.
4. Kupujący nie może przenieść praw wynikających z realizowanego Zamówienia lub umowy sprzedaży na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są języku polskim.
2. Tłumaczenia niniejszego dokumentu na języki obce mają charakter jedynie pomocniczy. Wersją wiążącą dokumentu jest wersja polska.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory między Sprzedającym i Kupującym będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Polsce właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego i w tym zakresie Kupujący poddaje się polskiej jurysdykcji. Sprzedający będzie jednak zawsze uprawniony do wniesienia powództwa lub zainicjowania wszelkich innych postępowań przed jakimkolwiek sądem według jurysdykcji właściwej dla Kupującego lub według właściwości ogólnej.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązują od dnia 7 lipca 2023 roku.

PobierzPobierz PDF