Polityka prywatności strony www.dmvplus.pl

pobierzpdf

1. ZAWARTOŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI ADMINISTRATORA

1. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników Strony internetowej www.dmvplus.pl (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”.
2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się w polityce cookies dostępnej tutaj >>>> https://dmvplus.pl/pl/polityka-cookie

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest firma DRAHT – UND MATERIAL VERTRIEB DMV – PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kokotowie. Z Administratorem danych można skontaktować się:
a) pod adresem korespondencyjnym: Draht-und Material Vertrieb DMV-PLUS Sp. z o.o. Kokotów 647 B, 32-002 Węgrzce Wielkie z dopiskiem „dane osobowe”
b) pod dedykowanym adresem poczty elektronicznej: rodo@dmvplus.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w szczególności w celu:
a) realizacji usługi Strony;
b) zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa działania Strony,
c) zapewnienia kontaktu z użytkownikami Strony;
d) przedstawienia informacji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
e) prezentowania treści multimedialnych;
f) prezentacji asortymentu produktów, towarów;
g) realizacji działań promocyjnych i marketingowych w tym popularyzacji Strony, działalności oraz produktów, towarów za pomocą serwisów społecznościowych;
h) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych oraz prowadzenia ich analizy;
i) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi:
a) wyrażenie zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych technologii, wyrażone przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym (art.6 ust. 1 lit. a RODO);
b) realizacja usługi Strony zgodnie z regulaminem Strony dostępnym tutaj >>> https://dmvplus.pl/pl/regulamin (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
c) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) prawnie uzasadniony interes Administratora w tym m.in. w zakresie komunikacji z Użytkownikami, zamieszczania informacji marketingowych i promocyjnych, prowadzenia marketingu bezpośredniego, poprawy jakości swoich usług, prowadzenia anonimowych statystyk, analiz, prezentowania treści multimedialnych, prezentacji swojej działalności, asortymentu produktów i towarów, w tym ich popularyzację za pomocą serwisów społecznościowych oraz ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W ramach Strony Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
a) informacje dotyczące urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane o wyrażeniu zgodny na stosowanie plików cookies i zarządzanie nimi, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach – informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkownika, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić one dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
b) dane zawarte w formularzu kontaktowym takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres e-mail, treść wiadomości, dane o akceptacji Polityki Prywatności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:
a) takie podmioty jak np. dostawcy hostingu i obsługi Strony, dostawcy usług IT, obsługi marketingowej i działań promocyjnych;
b) dostawcy usług prawnych i doradczych;
c) dostawcy usług zajmujących się obsługą księgową, rachunkową i podatkową,
d) dostawcy świadczący usługi związane z dochodzeniem i obroną roszczeń oraz windykacją,
e) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądy i inne organy administracji publicznej.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazywanie danych osobowych poza EOG może jednak nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne . Przekazywanie następuje w takim wypadku z reguły do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską tzw. programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

8. OKRES PRZECHOWYWANA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane w przypadku komunikacji do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu na ich przetwarzanie.

9. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania kopii tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - wyłącznie na zasadach określonych w RODO;
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane w punkcie I dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać.
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi Strony z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji usługi.

11. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

12 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.
2. Administrator zaleca na bieżąco zapoznawanie się z tym dokumentem.
3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2020 roku.

Pobierz