REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.DMVPLUS.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Pojęcia:

Regulamin- niniejszy regulamin korzystania ze strony internetowej www.dmvplus.pl;
Usługodawca - DRAHT – UND MATERIAL VERTRIEB DMV – PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kokotowie (adres siedziby i adres do korespondencji: Kokotów 647b, 32-002 Węgrzce Wielkie); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234812; prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł; NIP 6772249754, REGON 120054810, adres poczty elektronicznej: biuro@dmvplus.pl, numer telefonu: (+48) 12 289 92 56;
Użytkownik – każda osoba fizyczna, posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych; która korzysta z usług i zasobów strony internetowej Usługodawcy www.dmvplus.pl w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
Strona - strona internetowa www.dmvplus.pl wraz z jej podstronami;
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;
Zasoby Strony- udostępnione w ramach Strony www.dmvplus.pl, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące całość informacji zamieszczonych na Stronie.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r., nr 171, poz.1800 z zmianami);

2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Strony w tym zasady realizacji usług przez Usługodawcę, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, nr 144, poz.1204 z zmianami);


§2 UWAGI OGÓLNE

1. Strona jest administrowana przez Usługodawcę.
2. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania ze Strony tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne i bezpłatne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dany Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania ze Strony poprzez zamknięcie Strony lub przeglądarki internetowej;
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Strony w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
4. Usługodawca, oświadcza, że wszystkie Zasoby Strony opublikowane na Stronie, a także materiały i informacje do których Strona zawiera odesłania (linki) w rozumieniu przepisów nie stanowią informacji handlowej, o której mowa w art.9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn.zm.);
5. Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Nie powinny one być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Usługodawcy po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy.
6. Usługodawca informuje, że Strona nie służy do zawierania umów dotyczących usług ani żadnych innych, jak również nie jest ona wykorzystywana do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, nr 144, poz.1204 z zmianami);
7. Odpowiedzialność za wykorzystywanie Zasobów Strony jak również informacji i materiałów do których Strona zawiera odesłania (linki) oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na Użytkowniku.


§3 KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Strona jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Internetu. W ramach Strony Usługodawca udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i prezentuje asortyment produktów.
2. W ramach Strony Usługodawca może, zapewnić możliwość dostępu do innych stron internetowych administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez te podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez te podmioty, oraz polityki przetwarzania danych osobowych obowiązujące w ramach ich stron internetowych.
3. Strona jest przystosowana do współpracy z przeglądarkami internetowymi. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony zalecane jest aktualizowanie bieżące przeglądarki.
4. Użytkownicy Strony zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Strony.
5. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Usługodawcy.
6. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

  • powstrzymania się przed bezprawnymi działaniami mogącymi utrudniać funkcjonowanie Strony lub zakłócać jej działanie;
  • powstrzymania się od działań mogących naruszyć dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste Usługodawcy lub innych Użytkowników korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej;
  • powstrzymanie się przed zamieszczaniem i dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych, niemoralnych, nagannych, naruszających dobre obyczaje i zasady etykiety; w tym treści naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
  • powstrzymanie się od działań które mogą naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zabrania się zbierania, przetwarzania, rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach lub osobach trzecich, korzystania z cudzego wizerunku bez wyrażonej przez nich zgody.
  • powstrzymania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
  • powstrzymania się od wszystkich innych działań i zachowań, które mogłyby w sposób obiektywny zostać uznane za zachowania niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Strony.

§4 PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści grafik, infografiki, zdjęć, utworów, wzorów i znaków, materiałów filmowych, rozwiązań nawigacyjnych, kompilacji, oprogramowania, baz danych dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na Stronie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
3. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie Zasobów w innym zakresie w szczególności do celów komercyjnych, w tym kopiowania, odtwarzania, udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, wymaga uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. W celu uzyskania takiej zgody na wykorzystywanie Zasobów Strony, należy kontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: biuro@dmvplus.pl lub pisemnie na jego adres.
4. W przypadku wyrządzenia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Usługodawcy na zasadach ogólnych.

§5 USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Na Stronie dostępna jest usługa elektroniczna formularz kontaktowy.
2. Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt” widocznej na Stronie : adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Usługodawcy (wymagane), swojego imienia i nazwiska , nazwy firmy , numeru telefonu (opcjonalne) oraz treści wiadomości, a następnie po zapoznaniu się z polityką prywatności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych kliknięciu pola „Wyślij”.
3. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jej pośrednictwem.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie udzielania porad, informacji oraz odpowiedzi na jakiekolwiek pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, której adresatem jest Usługodawca, a w szczególności odpowiedzi na złożone przez formularz oferty pracy;

§6 ZASTRZEŻENIA

1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód spowodowanych zainfekowaniem wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby użytkowanie strony było bezpieczne i w tym celu zabezpieczenia Stronę certyfikatem SSL.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zdarzeń niezależnych od Usługodawcy.
4. Usługodawca nie może zapewnić, że przeglądanie Strony będzie się odbywało bez jakichkolwiek przerw, ograniczeń lub wad technicznych, oraz że Użytkownik uzyska informację której szukał.
5. W oparciu o niniejszy Regulamin i zastrzeżenia wynikające z odpowiednich przepisów prawa Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, opóźnieniami, zakłóceniami przesyłu informacji lub awariami sprzętu.
6. Usługodawca nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom, które są do niego przesyłane. Wszelkie transmisje przesyłanych do Usługodawcy informacji realizowane są na własne ryzyko Użytkownika.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika strony internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Usługodawcy)

§8 KONTAKT

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem ze Strony, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na e-mail: biuro@dmvplus.pl
  • pisemnie na adres: Draht-und Material Vertrieb DMV-PLUS Sp. z o.o Kokotów 647 b, 32-002 Wegrzce Wielkie
  • telefonicznie pod numerem: +48 12 289 92 56

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Usługodawca ustosunkuje się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia.

§9 ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin może być uzupełniany lub uaktualniany zgodnie z bieżącymi potrzebami Usługodawcy.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 roku.