HC-DELTA SINUS SLIDE do połaczeń to sinusoidalny profil dylatacyjny do połaczeń istniejącej posadzki z nową

Profile HC-Delta SINUS Slide® do połączeń, stosuje się podczas rozbudowy hal w celu połączenia i zdylatowania istniejącej betonowej płyty z nowo wylewaną. Profile te przeznaczone są do płyt posadzek przemysłowych narażonych na duże obciążenia i intensywny ruch wózków widłowych. Sinusoidalny kształt dylatacji gwarantuje komfortowy przejazd wózków przez takie połączenie, zapewniając stały kontakt kół wózków z betonową posadzką, bez żadnych wstrząsów ani nawet najmniejszych wibracji. Dzięki temu przejazd przez złącze dylatacyjne jest bezgłośny, a kierowcy wózków nie odczuwają nawet momentu przejazdu przez dylatację.

Rozbudowa magazynu wiąże się zawsze z problemem połączenia istniejącej, starej posadzki z nową. Poprawność wykonania połączenia starej i nowej posadzki przemysłowej ma wpływa na trwałość takiego połączenia i łączonych posadzek oraz komfort użytkowania. Profile dylatacyjne na połączeniach posadzek muszą przede wszystkim przenosić obciążenia z jednej płyty na drugą. Profile muszą zapobiegać jakimkolwiek ruchom pionowym posadzek względem siebie umożliwiając ruchy poprzeczne płyt. Dylatacja musi też skompensować skurcz betonu w nowo wylewanej posadzce i przejmować wszelkie ruchy płyt względem siebie w przyszłości. Nie mniej ważny jest komfortowy przejazd przez złącze, bez żadnych wstrząsów ani nawet najmniejszych wibracji. Dlatego niezmiernie ważne jest dobranie odpowiedniego profilu, który zapewni komfortowe rozwiązanie.

Połączenie za pomocą profilu HC-Delta SINUS Slide® do połączeń, przeznaczone jest do płyt narażonych na duże obciążenia i intensywny ruchu wózków widłowych.

Profil ma przyspawane u góry dwa rzędy kołków kotwiących o średnicy 10 i długości 125 mm - po jednym rzędzie z każdej strony. Na dole znajduje się tylko jeden rząd śrub kotwiących. Złącze powinno być zainstalowane we właściwy sposób, co oznacza, że kołki kotwowe na dole powinny znajdować się po stronie nowej płyty betonowej.

W dolnej części profili dylatacyjnych HC-Delta SINUS Slide do połączeń w obu płytach rozdzielających znajdują się otwory.

Otwór od strony starej posadzki jest mniejszy aby można było za pomocą śrub przykręcić tę płytę rozdzielającą do starego betonu. Otwór od strony nowej posadzki jest większy aby nie blokować śruby którą dokręcamy drugą płytę rozdzielającą do betonu i aby złącze mogło się później otworzyć.

Zaleca się zastosowanie śrub 10mm i przymocowanie ich za pomocą chemicznego kotwieni. Zaleca się również wypełnienie przestrzeni między starą płytą a profilem za pomocą zaprawy niekurczliwej by wyeliminować ryzyko pęknięcia między starą płytą a małą płytą betonową. Skurcz nowej betonowej płyty posadzki otworzy złącze dylatacyjne.

Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia:
- zdylatowanie obu płyt
- przenoszenie obciążeń w poprzek złącza z jednej płyty na drugą
- stały kontakt kół wózków z betonową posadzką
- 100% wolny od wstrząsów i wibracji przejazd przez złącze
- bezgłośny i nieodczuwalny dla kierowcy przejazd przez złącze
- brak ruchowców pionowych płyt względem siebie

Zastosowanie sytemu zapewnia w 100% płynne przenoszenie obciążenia bez wstrząsów i wibracji, eliminuje ryzyko uszkodzenia podłogi, sprzętu do transportu oraz transportowanych towarów.

METODA ROZBUDOWY PRZY UZYCIU STANDARDOWEGO PROFILU DYLATACYJNEGO

Połączenie starej i nowej posadzki przemysłowej można wykonać również za pomocą standardowych profili COSINUS SLIDE® lub HC-Delta Sinus Slide® wg poniższego schematu (na przykładnie dylatacji HC-Delta Sinus Slide®). Profile ustawia się w pewnej odległości od zakończenia istniejącej posadzki, równolegle do niej (po wyburzeniu ściany). Stalowe pręty zbrojeniowe muszą być przymocowane do istniejącej płyty i do ustawionego profilu. Stara pionowa część betonu musi byś starannie przygotowana (lub przycięta) i zagruntowana preparatem gwarantującym trwałe i mocne związanie ze świeżym betonem. Tym sposobem możemy uniknąć przygotowywania starej płyty za pomocą wykrawania części górnej warstwy betonu.

Dostępne wysokości profili HC-Delta SINUS SLIDE® do połączeń:

105, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300