Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
WWW.DMVPLUS.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.dmvplus.pl (dalej jako: „Strona”) jest spółka DRAHT – UND MATERIAL VERTRIEB DMV – PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kokotowie (adres siedziby i adres do korespondencji: Kokotów 647b, 32-002 Węgrzce Wielkie); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234812; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł; NIP 6772249754, REGON 120054810, adres poczty elektronicznej: biuro@dmvplus.pl, numery telefonu: (+48) 12 289 92 56 oraz (+48) 668 095 556 (DALEJ JAKO: „DMVPLUS”, „WŁAŚCICIEL” LUB „ADMINISTRATOR”)

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do DMVPLUS po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez DMVPLUS.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony DMVPLUS udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i prezentuje produkty ze swojego asortymentu.

Dla prawidłowego korzystania ze Strony zaleca się spełnienie poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 360×640, 1024×768 lub 1920×1080.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies, obsługi Javascript oraz pluginu Flash Player.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@dmvplus.pl
 • pisemnie na adres: Kokotów 647b, 32-002 Węgrzce Wielkie lub
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 12 289 92 56 albo (+48) 668 095 556.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Właściciel ustosunkuje się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępna jest usługa elektroniczna formularz kontaktowy.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, swojego imienia i nazwiska oraz treści wiadomości, a następnie kliknięciu pola „Wyślij”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@dmvplus.pl
 • pisemnie na adres: Kokotów 647b, 32-002 Węgrzce Wielkie lub
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 12 289 92 56 albo (+48) 668 095 556.